ОБЩИ УСЛОВИЯ

За обхват, обработка, предоставяне и достъп до информация на получатели на услуги чрез www.fairchart.bg

I. ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ

 1. Тези Общи условия уреждат отношенията между Доставчик и Получател на услуги, чрез платформата www.fairchart.bg относно обхвата, предоставянето, обработката и достъпа до информация на Получателите, както и относно реда и условията за предоставяне на Индивидуален потребителски рейтинг от страна на регистрирани потребители на Платформата.

II. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на тези Общи условия:

 1. Платформа е сайт с домейн адрес www.fairchart.bg в своята цялост и всички негови страници и рубрики;
 2. Услуги е достъп до базата данни за Фирми, достъпна чрез Платформата, както и възможността Регистрирани потребители да дават потребителски рейтинг на Фирми;
 3. Получател на услуги е физическо или юридическо лице, което ползва Услуги чрез Платформата с професионална или друга цел, включително за нуждите на търсене на информация или предоставяне на достъп до нея;
 4. Регистриран потребител е Получател на услуги през Платформата, който е извършил регистрация и има право да дава Индивидуален потребителски рейтинг на Фирми съобразно предвиденото в тези Общи условия;
 5. Фирма е доставчик на стоки и/или услуги на територията на Република България;
 6. Индивидуален потребителски рейтинг е индивидуална оценка на Фирми, предоставяна от Регистриран потребител, извършвана по електронен път, чрез техническите средства на Платформата, въз основа на общо пет показатели;
 7. Общ потребителски рейтинг е съвкупността (средноаритметичната стойност) от Индивидуалните потребителски рейтинги по всички показатели ;
 8. Доставчик е търговско дружество "Риалекс" ЕООД, с ЕИК: 204614300, със седалище и aдрес на управление в гр. София, ул. "Цар Симеон" №218 и имейл за връзка: contact@fairchart.bg.

III. ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТТА

 1. Услугите, чрез Платформата, предоставят достъп до синтезирана обща информация за доставчици на стоки и услуги в България, подредени в класации по бизнес сектори и сфери на дейност, с оценка въз основа Индивидуален/Общ потребителски рейтинг.
 2. Целта на дейността по т. 1 от този раздел е да даде гласност на потребителския вот относно предлагани на пазара стоки и услуги, както и да повиши информираността на Получателите на услуги.
 3. Платформата функционира като социална платформа за потребители. Публикуваният Общ и Индивидуален рейтинг не е с характер на препоръка, нито ангажира конкретна позиция от страна на Доставчика, като публикуваната в Платформата информация за Фирми не изхожда от страна на Доставчика, нито Доставчикът оказва влияние върху тях. Рейтингът, публикуван в Платформата, се формира изцяло на база оценките на Регистрираните потребители съобразно предвиденото в тези Общи условия.

IV. УСЛУГИ И РЕЙТИНГ

 1. Информацията за Фирми, предоставяна чрез Платформата, се състои от базова информация и общ потребителски рейтинг.
 2. Базова информация за Фирми съдържа следната информация: търговското наименование (фирма според търговска регистрация) или търговската марка, с която е известно предоставянето на стоки и услуги от съответен доставчик ; вида на предоставяните стоки и/или услуги; населено място; и допълнителна информация, когато такава е налице.
 3. Базова информация за Фирми се извлича по електронен път, чрез публично достъпни източници на информация, включително данни от Търговски регистър, корпоративен сайт и друга публично достъпна информация или, в предвидените случаи, се предоставя собствено от съответната Фирма, за която се отнася.
 4. Доставчикът не отговаря за достоверността на предоставяната Базова информация за Фирми, включително не носи отговорност при непълноти, грешки и несъответствия в публикуваната Базова информация.
 5. Общият потребителски рейтинг за всяка Фирма се образува въз основа предоставения Индивидуален потребителски рейтинг на Регистрирани потребители, чрез индивидуално гласуване за съответна Фирма.
 6. Индивидуалният потребителски рейтинг отразява индивидуалната субективна оценка на Регистриран потребител в Платформата, изразена чрез средствата на платформата и съобразно тези Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за обективността и обосноваността на Индивидуалния потребителски рейтинг.
 7. Получателите на услуги, които не са Регистрирани потребители, може да имат частичен достъп до базата данни за Фирми и до класациите. Получателите на услуги, които не са Регистрирани потребители, нямат право да дават Индивидуален потребителски рейтинг.
 8. Получателите на услуги, които са Регистрирани потребители, имат пълен достъп до базата данни за Фирми и класациите и имат право да дават Индивидуален потребителски рейтинг.

V. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Всеки Получател на услуги може да се регистрира чрез имейл или чрез директен вход с профил от посочените в Платформата социални мрежи. Регистрацията в Платформата е безплатна. Формата за регистрация се намира на видно място, вдясно на лентата с основното меню.
 2. Данните, предоставени в процеса на регистрация, се ползват единствено за потвърждение на регистрацията и за изпращане на служебна парола при евентуално забравена текущата такава.
 3. Доставчикът съхранява и обработва данните, предоставени при регистрация, в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/ и Закон за защита на личните данни. Подробна информация относно събирането и обработването на лични данни чрез Платформата и уотребата на "бисквитки" ще откриете в нашата Политика за защита на личните данни и употреба на "бисквитки"

VI. ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ. ОБЕКТИВНОСТ НА РЕЙТИНГА

 1. Оценяването за съответна Фирма се извършва чрез даване на Индивидуален потребителски рейтинг - оценка от 1 до 10, където 1 е най-ниската и 10 е най-високата стойност. Гласуването се извършва поотделно за всеки един от показателите в съответната класация.
 2. Само регистрирани потребители могат да дават оценка с Индивидуален потребителски рейтинг.
 3. Всеки Регистриран потребител може да дава оценка за не повече от 3 различни Фирми в рамките на една класация, за период от 30 календарни дни. Регистриран потребител не може да оценява една и съща Фирма повече от веднъж в рамките на период от 30 календарни дни.
 4. Регистрираните потребители са длъжни при ползването на функционалността за гласуване да действат добросъвестно, като дадените оценки трябва да отразяват техни реални, лични впечатления на база потребителски опит от ползване продуктите, стоките и/или услугите на оценяваната Фирма. Регистрираните потребители нямат право да използват функционалността за гласуване спекулативно, в нарушение задължението по предходното задължение или с цел да манипулират рейтинга за дадена Фирма.
 5. При съмнение за нарушение на задължението по т. 4 от настоящия раздел Доставчикът има право по всяко време и по своя преценка да деактивира временно или заличи перманентно профила на съответния Регистриран потребител.
 6. При възникнали проблеми с регистрация, гласуване или съмнения за непозволено гласуване, Получател на услуги през Платформата може да сигнализира Доставчика на имейл problem@fairchart.bg.

VII. ВКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМИ В БАЗАТА ДАННИ

 1. Доставчикът има право по свое усмотрение да добавя и премахва Фирми в базата данни по всяко време. Фирмите, доставчици в повече от един бизнес сектор или с повече сфери на дейност, могат да бъдат включени и в повече от една класации.
 2. Фирми, които не са включени в базата данни по реда на предходната т. 1, но желаят да бъдат и да участват в класациите, могат да отправят запитване за включването им на имейл contact@fairchart.bg.

VIII. ДРУГИ

 1. Съгласно чл. 20 от ЗЕТ, дейността на Доставчика във връзка с предоставяните по тези Общи условия Услуги се контролира от Комисия за защита на потребителите.
 2. Тези Общи условия са утвърдени на 05.06.2017 г. и могат да бъдат изменяни едностранно от Доставчика по всяко време. Измененията влизат в сила от публикуването им на Платформата, за което Доставчкът не дължи да информира допълнително Ползвателите на услуги и/или Регистрираните потребители. С ползването на всяка информация и услуги на Платформата Ползвателят на услуги заявява, че е запознат и приема тези Общи условия.
 3. За неуредени въпроси се прилага действащото законодателство.

IX. ПРЕПРАТКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

 1. На страниците на Платформата е възможно да попаднете на препратки към Web сайтове на трети лица. Това е изцяло за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Доставчикът няма ангажимент да преглежда всички тези сайтове на трети лица, не може да ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Риалекс ЕООД не ги публикува с цел да препоръчва информацията, софтуера, продукти, услуги или материали, намиращи се в тях, както и не носи отговорност в резултат от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на своя собствена отговорност.

 

Към "Политика за поверителност на даннинте"